Projekty współfinansowane Ministerstwa Zdrowia
Zintegrowane Centrum Pediatryczne

Flaga Godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MEDYCZNEGO „Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu”


DOFINANSOWANIE: 201 319 952 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 223 688 842 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: wrzesień 2023 r.

Głównym celem realizacji programu inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu” jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci. Cel zostanie osiągnięty przez budowę ponadregionalnego ZCP USK, a także doposażenie i wymianę przestarzałego sprzętu i aparatury medycznej na nowoczesne, bardziej precyzyjne, dostosowane do krajowych i międzynarodowych standardów. Dzięki realizacji projektu inwestycyjnego nastąpi poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie świadczeń dla dzieci.

Na inwestycję składa się budowa pięciokondygnacyjnego budynku ZCP wraz z niezbędną infrastrukturą, o łącznej powierzchni użytkowej 17 409 m2, oraz doposażenie w sprzęt medyczny i niemedyczny. W budynku zaplanowano obszar oddziału zachowawczego oraz oddziału obserwacyjno-zakaźnego w wyodrębnionej strefie z osobnym wejściem i komunikacją. Przewidziano możliwość podziału i wydzielenia części oddziałów w przypadku konieczności izolacji danego obszaru. W budynku zaplanowano układ komunikacyjny zgodnie z przepisami w zakresie ewakuacji i przepisami ochrony przeciwpożarowej. Przy budynku zaplanowano miejsca parkingowe dla opiekunów pacjentów. Planowane jest przeniesienie do ZCP wszystkich tzw. niezabiegowych jednostek, które po alokacji wraz z obecnie istniejącymi pediatrycznymi jednostkami tzw. zabiegowymi w lokalizacji przy ul. Borowskiej 213, umożliwią kompleksową i ciągłą opiekę leczonych dzieci, niezależnie od rodzaju schorzenia. Konsolidacja oddziałów pediatrycznych zachowawczych i zakaźnego, stworzenie wydzielonej strefy do pracy z pacjentami w trybie jednodniowym, ulokowanie kompleksu poradni pediatrycznych specjalistycznych w jednym budynku, istotnie poprawi jakość i kompleksowość świadczonych usług, przy optymalnym wykorzystaniu dostępnej kadry medycznej i bazy diagnostycznej, a także poprawi ciągłość opieki pediatrycznej.
 
Stoły operacyjne + urządzenie fluoroskopowo - laserowe

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Bloków Operacyjnych oraz Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii.

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w 2022 r.

Nazwa zadania: Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego

Całkowita wartość zadania wynosi: 2 605 431,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 2 581 892,82 zł

Udział własny USK wynosi: 23 538,18 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1) stół operacyjny - 5 szt.,
2) urządzenie fluoroskopowo-laserowe do wspomagania procedur małoinwazyjnych (bipsji itp.) pod nadzorem tomografii – 1szt.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które zdecydowanie usprawnią pracę w wymienionych jednostkach USK. Zakup pozwala na wymianę zużytego sprzętu, poprawi komfort pracy personelu medycznego, wpłynie na poprawę komfortu leczonych pacjentów.

Zastosowanie celowników laserowych wspomaganych fluoroskopią tomograficzną pozwoli na bardzo precyzyjne, z dokładnością do kilku milimetrów, wykonywanie biopsji przezskórnych co w sposób bezpośredni przełoży się na jakość uzyskanych próbek do badania cytologicznego i histopatologicznego. Laserowa nawigacja pozwala na precyzyjnie dobranie kąta oraz wyznacza dokładnie głębokość położonej patologicznej zmiany, co znacznie zwiększa odsetek prawidłowo pobranych materiałów do dalszych badań patomorfologicznych. Dodatkowo nawigacja laserowa wspomagana podglądem radiologicznym umożliwia precyzyjne umieszczanie w guzie igieł ablacyjnych, co zwiększa skuteczność leczenia onkologicznego.

Zakupione stoły operacyjne do Działu Bloków Operacyjnych pozwolą na zwiększenie ilości zabiegów operacyjnych w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
 
Komórki krwiotwórcze

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.

Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Nazwa zadania: Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 808 000,78 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 778 953,04 zł

Udział własny USK wynosi: 29 047,74 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1. zamrażarkę komputerową – 1 szt.,
2. kriostat– 1 szt.,
3. zgrzewarkę do jałowego łączenia drenów– 1 szt.,
4. analizator hematologiczny – 1 szt.,
5. skaner naczyniowy – 4 szt.,
6. zestaw pomp infuzyjnych ze stacją dokującą – 6 szt.,
7. lodówki farmaceutyczne z szufladami – 2 szt.,
8. lodówki farmaceutyczne z półkami – 3 szt.,
9. urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją – 1 szt.
10. materac przeciwodleżynowy – 1 szt.,
11. program komputerowy FlowJo do analizy danych cytometrycznych – 1 szt.,
12. cytometr przepływowy wyposażony w 2 lasery, umożliwiający jednoczesny pomiar 4 fluorescencji – 1 szt.,
13. wirówkę – 1 szt.,
14. zamrażarkę niskotemperaturową – 1 szt.,
15. maceratory – 2 szt.,
16. cytometr przepływowy wyposażony w minimum 3 lasery, umożliwiający jednoczesny pomiar minimum 12 – 1 szt.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi cenne doposażenie Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku oraz Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, które poprawi jakość diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory hematologiczne.

Zamrażarka komputerowa, zamrażarka niskotemeraturowa, analizator hematologiczny, kriostat i zgrzewarka do jałowego łączenia drenów umożliwią zwiększenie liczby procedur przetwarzania produktów do transplantacji komórek krwiotwórczych lub zaawansowanych terapii komórkowych. Spowoduje to wzrost dostępności dla pacjentów do nowoczesnych terapii komórkowych.
Zakup cytometrów wraz z oprogramowaniem FlowJo do analizy danych cytometrycznych i wirówki umożliwi wprowadzenie nowych paneli badań, w celu dostosowania jakości diagnostyki i monitorowania leczenia do standardów europejskich.
Lodówki farmaceutyczne umożliwią przechowywanie cennych produktów leczniczych w bezpiecznych, stale monitorowanych powierzchniach, zabezpieczając natychmiastową ich dostępność dla większej liczby pacjentów.
Skaner naczyniowy, zestaw pomp infuzyjnych zwiększą dostęp do specjalistycznych procedur leczniczych i diagnostycznych, poprawiając jednocześnie ich jakość. Urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją oraz maceratory pomogą w utrzymaniu higieny na oddziałach hematologicznych, zmniejszając ryzyko zakażeń chorych w immunosupresji pozostających w warunkach tzw. „odwróconej izolacji”.
 
Narodowa Strategia Onkologiczna

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego.

Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

Całkowita wartość zadania wynosi: 399 262,93 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 399 139,93 zł

Udział własny USK wynosi: 123,00 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1) cystoskop giętki – 10 szt.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Urologii. Sprzęt będzie wykorzystywany do diagnostyki i obserwacji pozabiegowej u chorych z rakiem pęcherza moczowego. Wykorzystanie cystoskopów giętkich pozwoli na wykonywanie badań w sposób mniej inwazyjny i mniej bolesny dla pacjenta niż w przypadku użycia klasycznych cystoskopów sztywnych. Pomimo, iż cystoskopia giętka jest międzynarodowym standardem diagnostycznym w raku pęcherza moczowego, z uwagi na koszt narzędzi, jej użycie jest w Polsce ograniczone. Realizacja zadania zapewnieni najwyższą jakości diagnostyki u pacjentów w trakcie i po leczeniu nowotworowym, co wpłynie również na znaczną poprawę jakości życia leczonych pacjentów.
 
Zakupy inwestycyjne w 2022 roku

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego

Nazwa programu: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne w 2022 roku

Całkowita wartość zadania wynosi: 2 880 763,80 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 2 874 560,00 zł

Udział własny USK wynosi: 6 203,80 zł


W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1) urządzenie do dezynfekcji powietrza w obecności pacjenta – 2 szt.,
2) macerator do pieluch – 1 szt.,
3) macerator do pulpy – 1 szt.


Zakupiony w 2020 roku sprzęt stanowi doposażenie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Urządzenia do dekontaminacji powietrza, zostały umieszczone na salach intensywnej terapii, w których leczono pacjentów z najcięższymi postaciami zakażenia Sars-Cov-2, w miejscach gdzie zapewnienie najwyższego poziomu sterylności powietrza, poprzez wyłapanie i zneutralizowanie wszelkich chorobotwórczych drobnoustrojów (w tym wirusów i bakterii) ma znaczenie kluczowe dla bezpieczeństwa chorych i personelu medycznego.

Maceratory do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej oraz odpadów ludzkich, np. pieluch, sprawiają ,że cały proces odbywa w całkowicie bezpieczny sposób – zarówno dla personelu medycznego, pacjentów, jak i środowiska. Dzięki zastosowanym technologiom użycie maceratorów znacząco zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się drobnoustrojów i zakażenia, co dobie pandemii ma znaczenie krytyczne.

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1. aparat USG – 2 szt.,
2. myjnię - dezynfektor do mycia i dezynfekcji endoskopów sztywnych/narzędzi     mikrochirurgicznych z kanałami roboczymi – 1 szt.,
3. myjnię – dezynfektor, przelotowa, do dekontaminacji wózków, pojemników transportowych
    i obuwia operacyjnego z podłączeniem do systemu T-DOC – 1 szt.,
4. sterylizator parowy – 2 szt.


Zakupione w ramach ww. zadania dwa aparaty USG stanowią doposażenie Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i neuroradiologii oraz Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej.

Ultrasonografy zakupione w ramach ww. zadania wraz z zestawem głowic należą do aparatury diagnostycznej wysokiej klasy. Aparaty USG pozwalają na wykonywanie diagnostycznych badań wysokospecjalistycznych u pacjentów dorosłych i pediatrycznych. Wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają szybką i precyzyjną diagnostykę narządów jamy brzusznej oraz narządów położonych powierzchownie w systemie czasu rzeczywistego B-mode. Opcje dopplerowskie i przepływu tkankowego (SMI) dają możliwość precyzyjnej oceny przypływów w naczyniach jamy brzusznej oraz obwodowych.Unikalna opcja elastografii narządowej 2D-SWE, w którą wyposażone są oba aparaty umożliwia nieinwazyjną ocenę właściwości elastycznych, czyli twardości i spoistości badanego narządu i tkanek, dzięki czemu poszerza możliwości diagnostyczne konwencjonalnej ultrasonografii, m.in. poprzez wskazanie tkanek zmienionych w wyniku procesu chorobowego. Metodę ta oparto na spostrzeżeniu, iż wiele procesów patologicznych prowadzi do zmniejszenia elastyczności tkanek. Najczęściej wykorzystywana jest do określenia zmian strukturalnych w wątrobie, głównie do oceny stopnia włóknienia w następstwie procesów zapalnych, autoimmunologicznych, nowotworów, hemofilii i innych chorób uszkadzających miąższ wątroby, a także do różnicowania zmian ogniskowych tarczycy, węzłów chłonnych, gruczołu piersiowego , gonad oraz gruczołu krokowego. Metoda nie jest stosowana rutynowo, gdyż wymaga najwyższej klasy aparatury ultrasonograficznej jak również wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, przez co technika ta stosowana jest jedynie w wybranych ośrodkach.

Natomiast myjnie i sterylizatory stanowią doposażenie Działu Sterylizacji. Dział Sterylizacji dzięki pozyskaniu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 będzie mógł zrealizować jeszcze w tym roku pierwszy etap wymiany zużytego sprzętu medycznego na nowy, nowszej generacji.
Nowoczesne urządzenia medyczne przeznaczone do dekontaminacji narzędzi chirurgicznych są niezbędne, aby sprostać wymaganiom dynamicznie rozwijającej się chirurgii, głównie małoinwazyjnej i innych nowoczesnych technik operacyjnych. Nowo zakupione urządzenia medyczne pozwolą na optymalizację procesu postępowania z narzędziami, tak, aby można było mieć pewność, że zostały one odpowiednio oczyszczone, a następnie poddane procesowi sterylizacji i szybko mogły być ponownie użyte wobec pacjenta.
• Nowe sterylizatory parowe (sztuk 2) o pojemności 12 jednostek sterylizacyjnych, wyposażone w system automatycznego wyładunku pozwolą na wyeliminowanie ciągłych błędów i awarii z powodowanych wyeksploatowaniem starego sprzętu. Zwiększą bezpieczeństwo w realizacji procesów sterylizacji, poprzez wyposażenie w nowoczesne systemy kontroli procesu. Wpłyną na skrócenie procesów sterylizacji poprzez możliwość załadunku większej ilości narzędzi. Natomiast system automatycznego rozładunku ułatwi pracę personelowi, co jest bardzo istotne, zwłaszcza przy tak dużej ilości sterylizowanych wyrobów medycznych, wymuszonych działalnością Szpitala.
• Myjnia – dezynfektor z przeznaczeniem do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych i narzędzi MIC poprawi efektywność mycia i dezynfekcji wysokospecjalistycznych narzędzi o złożonej geometrii kształtów, poprzez podłączenie narzędzi medycznych, kanałowych do odpowiednich dysz obiegu wody i detergentu, w ruchomym wózku natryskowym, gwarantując jednocześnie dopływ do wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni narzędzi. Zastosowanie nowej myjni dezynfektora zapewni standaryzację i możliwość pełnej kontroli procesu, a w konsekwencji zagwarantuje bezpieczeństwo pacjentom, zwłaszcza małym pacjentom z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej.
• Myjnia dezynfektor do dekontaminacji wózków, pojemników transportowych pozwoli na spełnienie wymagań w zakresie maszynowego mycia i dezynfekcji pojemników transportowych i sterylizacyjnych, jak również poprawi skuteczność i efektywność mycia mechanicznego. Dodatkowe oprzyrządowanie - wózek do obuwia umożliwi mycie obuwia operacyjnego.

Pozyskany sprzęt medyczny usprawni pracę personelu, wpłynie na poprawę organizacji pracy poprzez likwidację awarii i przestoi. Zapewni to bezpieczeństwo pacjentom, wpłynie na wyeliminowanie czynników ryzyka związanych z możliwością przenoszenia zakażeń szpitalnych. Zagwarantuje jednocześnie bezpieczeństwo wyrobom sterylnym na każdym etapie postępowania oraz powtarzalność i skuteczność w procesach walidowanych, kontrolowanych i udokumentowanych.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_421.jpg