Projekty POPC
Projekt Nowoczesnych e-UsługUniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego realizuje Projekt:

"Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez
Ministra Zdrowia" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd",
Działanie nr 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych", nr POPC.02.01.00-00-0092/18


Planowany całkowity koszt realizacji: 144 749 629,78 zł

Wysokość dofinansowania: 142 268 524,49 zł

Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2021

Więcej…