Udostępnianie dokumentacji medycznej


Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej
 1. Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej.
 2. Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Wniosek (do pobrania) należy złożyć w kancelarii USK lub przesłać pocztą na adres szpitala ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.
 3. Dokumentację udostępnia się w formie kopii, wyciągów bądź odpisów.
 4. Wszystkie wnioski uprawnionych osób o sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej po zadekretowaniu przez Dyrektora Szpitala przekazuje się, w zależności od wewnętrznych ustaleń, do odpowiedniego działu w szpitalu.
 5. Kserokopie dokumentacji sporządzane są przez uprawnionego pracownika USK, który dokonuje również potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
 6. Wysokość opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej ustalana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.
  Maksymalna wysokość opłat za:
  -jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale; -
  -jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  -sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 7. Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej pocztą. Pacjent dostaje wówczas fakturę, obejmującą koszt sporządzenia kopii i koszty przesyłki wg. stawek Poczty Polskiej.
 8. Przesyłki pocztowe na ogół dokonywane są listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 9. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej USK pod numerem telefonu: (71) 733 11 96.

Dokumenty do pobrania: