Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19

Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu wraz z Wnioskodawcą - Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. oraz Partnerami zainicjowali partnerstwo podpisując w dniu 27.05.2021 r. Porozumienie w celu wspólnego przygotowania i realizacji Projektu. Dnia 29.06.2021 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.03.00-02-0002/21-00. Projekt pn. „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2” w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2022 r. będzie wspierał funkcjonujące na terenie Dolnego Śląska Szpitale Wojewódzkie i Szpitale Państwowe w walce z COVID-19, tj. w ograniczaniu, przeciwdziałaniu i zapobieganiu skutkom choroby.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość Projektu: 8 702 393,28 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 7 397 034,28 PLN


1) 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu;
2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego;
3) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
4) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego;
5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu;
7) Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej;
8) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
9) Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
10) Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
11) Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;
12) Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.

Głównym celem Projektu jest ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Wsparcie będzie polegać na doposażeniu stanowisk pracy u Partnerów Projektu, w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią.
Cel główny Projektu jest zgodny z celem osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.3.C – realizacja projektów z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Celami szczegółowymi projektu są:
- Zapewnienie pracownikom szpitali niezbędnej ochrony zdrowia, poprzez zakup środków medycznych i dezynfekujących.
- Zintensyfikowanie wsparcia dla szpitali, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i niezbędnego sprzętu w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.
- Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy wśród personelu medycznego.
- Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, poprzez zagwarantowanie i poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników i pacjentów.
- Zwolnienie przez pacjentów covidowych miejsc w szpitalach oraz udostępnienie tych miejsc dla pacjentów cierpiących na inne choroby.

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_423.jpg