Klauzula informacyjna dla pacjentów szpitala w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego z siedzibą przy ul. Borowskiej 213 50-556 Wrocław, (dalej „Administrator”) reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub korespondencyjnie na adres Administratora.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, do celów profilaktyki zdrowotnej, bądź w innych celach, na które Pacjent wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. np. na cele dydaktyczne lub na cele związane z udziałem w określonych badaniach klinicznych.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.
  6. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.
  7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  8. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
  9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania i uzupełniania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
  10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Podanie danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
  12. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, itp.

  PLIKI COOKIES

  1. Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych Administratora.
  2. Pliki cookies używane na stronach Administratora nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych.
  3. Niektóre funkcjonalności na stronach Administratora nie będą działały w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub korespondencyjnie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestrowania obrazu zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów Szpitala, ochrony mienia i porządku w Szpitalu, zapewnienia możliwości rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewnienia możliwości identyfikacji i ustalenia przyczyn wypadków oraz ustalenia sprawców czynów niedozwolonych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, Kodeks Pracy art. 222. oraz ustawa o działalności leczniczej art. 23a.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  8. Po upływie czasu określonego w pkt. 7, uzyskane z monitoringu nagrania obrazu zawierającego dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna na Dzień Otwarty w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w dniu 30.06.2023 r.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że

  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego z siedzibą przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.

  II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub korespondencyjnie na adres Administratora.

  III. Cele i podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ramach Dnia Otwartego:
   1. w celu stworzenia listy uczestników na to wydarzenie. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
   2. w celu uzyskania Pani/Pana zgody na ewentualny kontakt odnośnie przyszłych procesów rekrutacyjnych w szpitalu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  IV. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  V. Okres przechowywania danych
   1. w zakresie wskazanym w pkt III.1, III.2 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

  VI. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

  VII. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wykształcenia oraz kontaktu jest warunkiem wzięcia udziału w Dniu Otwartym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

  IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dodatkowe informacje związane z uczestnictwem w Dniu Otwartym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.


  1. Uprzejmie prosimy Państwa o niewykonywanie zdjęć oraz nienagrywanie filmów w czasie pobytu na Bloku Operacyjnym.
  2. Informujemy, że część pomieszczeń USK jest objętych szpitalnym systemem monitoringu wizyjnego


   

    

 


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO

  Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, nr KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012, (dalej Administrator), którego przedstawicielem jest Dyrektor Szpitala.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub korespondencyjnie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu:
  • realizacji szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta;
  4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest:
  • wpis do rejestru podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta na podstawie pisma Głównego Inspektora Sanitarnego nr HŚ.HR.5831.20.2023PC z dnia 05 lutego 2024 r.
  • art.6 ust.1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • art.6 ust.1 lit. f RODO – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
  • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pani/Pan może także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych.
  9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).
  11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Poniżej linki z regulaminem:

  Regulamin
  Krauzula


   

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_425.jpg