Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz.186, z późniejszymi zmianami) oraz §75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, indywidualna dokumentacja medyczna z poniżej wymienionych jednostek, po upływie okresów przechowywania, zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła:

 • - Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej z 1996 roku, 
 • - Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii z 1996 roku,
 • - Klinika Nefrologii Pediatrycznej z 1996 roku,
 • - Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii z 1996 roku,
 • - Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej z 1996 roku,
 • - Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z 1996 roku,
 • - Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego z 1996 roku,
 • - Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki z 1996 roku.

 • Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji. W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane odbiorem własnej indywidualnej dokumentacji medycznej, aby zgłaszały się do Działu Zasobów Archiwalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 do dnia 12 maja 2017 roku z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem w dniach: środa i czwartek, w godz. od 8 do 14, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonicznym (71) 733 16 10.

  Po ww. terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie zniszczona.

  Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży
  Iwona Drelichowska-Stopa