DZP-logo

  „Zdrowie publiczne to nauka i sztuka
zapobiegania  chorobom, przedłużania
życia i promocji zdrowia poprzez
zorganizowany wysiłek społeczeństwa.”
 Donald Acheson 
   AKTUALNOŚCI

 
7.04.2014  Organizacja Światowego Dnia Zdrowia, którego hasłem przewodnim są choroby wektorowe
    
19.03.2014  Wykład pt. "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu" wygłoszony przez lek.stom. Annę Zawadzką
    
luty 2014  Przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego ryzyka upadków pacjentów w USK
    
styczeń 2014  Opracowanie raportu z badań dotyczących czynników utrudniających pracę i sprzyjającym pomyłkom w systemie opieki zdrowotnej na stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych
    
20.01.2014  Wykład pt. „Błędy medyczne i zdarzenia niepożądane w świetle badań własnych na temat wpływu czynników fizycznych na pracę pielęgniarek i położnych ze szczególnym uwzględnieniem hałasu”
    
styczeń 2014  Rozpoczęcie III edycji badań oceniających kształcenie podyplomowe w USK
    
grudzień 2013  Opracowanie ankiety dotyczącej ryzyka upadków w USK w celu wdrożenia działań profilaktycznych minimalizujących ich występowanie
    

październik

2013

  

Opracowywanie raportu dotyczącego występowania czynników utrudniających pracę i sprzyjających pomyłkom u lekarzy w klinikach USK we Wrocławiu 

    

23-26.09.2013

  Udział pracowników Działu Zdrowia Publicznego w XLI Ogólnopolskiej Konferencji Ergonomicznej OKE'2013 łącznie z 11th International Ergonomics Conference "Man-Science-Environment" MSE'2013 Karpacz 23-26.09.2013 oraz wygłoszenie przez prof. Ryszarda Andrzejaka referatu pt. "Ocena zdolności do pracy pracowników Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy użyciu kwestionariusza indeksu zdolności do pracy FIOH" i przez lek.stom.Monikę Całkosińską referatu pt. "Wpływ niektórych czynników fizycznych (hałasu, oświetlenia, temperatury) na częstość występowania zmęczenia pracą i błędów medycznych u pielęgniarek i położnych w USK we Wrocławiu".  
    

maj-czerwiec

2013

  2 edycja badania ankietowego oceniającego kształcenie podyplomowe w ASK we Wrocławiu
    
 24.05.2013   Wykład pt. "Zagrożenia zdrowotne na stanowiskach pielęgniarek”, Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 24-25 maj 2013 Lasocin
    
 15.03.2013  Wykład dla pielęgniarek i położnych pt. "Emerytury pomostowe a pielęgniarki w ASK."
    

luty-marzec

2013

  Przeprowadzenie badań ankietowych w Klinikach ASK "Czynniki utrudniające pracę i sprzyjające pomyłkom w systemie opieki zdrowotnej"
    
 13.02.2013   Wykład dla pielęgniarek i położnych pt. „Psychosocjalne zagrożenia w miejscu pracy”
    
 5.02.2013  Przedstawienie wyników badania ankietowego „Ocena specjalizanta”
    
 5.02.2013  

Przedstawienie wyników badania ankietowego „Ocena kierowników specjalizacji lekarzy realizujących kształcenie podyplomowe w ASK”

    
 5.02.2013  Przedstawienie wyników badania ankietowego „Ocena realizacji programu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w ASK”
    
 30.01.2013  Wykład dla pielęgniarek i położnych pt. „Wypalenie zawodowe”
    
 20.01.2013      Wydanie ekspertyzy dla Działu Eksperckiego ZR NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk dotyczącej kwestionariusza oceny funkcjonującego w Polsce systemu chorób zawodowych
    
 17.01.2013  Wykład dla NSZZ Solidarność Dolny Śląsk pt. „Profilaktyczna Ochrona Zdrowia, Choroby Zawodowe”
    
 8.01.2013  Wykład dla pielęgniarek i położnych pt. „Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym w medycynie . Rola ergonomii.”
    
styczeń 2013
  Przygotowanie ankiety „Czynniki utrudniające pracę sprzyjające pomyłkom w systemie opieki zdrowotnej”
    
grudzień 2012  Przeprowadzenie badań ankietowych wśród kierowników specjalizacji „Ocena specjalizanta”
    
grudzień 2012  Przeprowadzenie badań ankietowych wśród specjalizantów „Ocena kierowników specjalizacji lekarzy realizujących kształcenie podyplomowe w ASK”
    
grudzień 2012  Przeprowadzenie badań ankietowych wśród specjalizantów „Ocena realizacji programu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w ASK”
    
 4.12.2012  Wydanie ekspertyzy na temat potencjalnej toksyczności cytostatyków dla pracowników medycznych
    
 
 5.11.2012
  Wykład dla pielęgniarek i położnych pt. „Współczesne zagrożenia zdrowia pielęgniarek i położnych a rodzaj wykonywanej pracy. Omówienie programu next. Ergonomia warunków pracy”
    
 29.10.2012
  Raport z badań zdolności do pracy pracowników ASK kwestionariuszem Indeksu Zdolności do Pracy (WAI – Work Ability Index)
    
październik 2012  Badanie zdolności do pracy pracowników ASK kwestionariuszem Indeksu Zdolności do Pracy (WAI-Work Ability Index)
    
 15.09.2012   Przygotowanie programu kursu „Zdrowie Publiczne” dla lekarzy będących w trakcie specjalizacji