DZH/76/V/2016/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/76/V/2016/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU DERMATOLOGII REALIZOWANE W KLINIKACH USK Konsultacje wg. potrzeb USK.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Przesunięcie terminu składania i otwarcia oferty !!!
Czytaj ...Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy