Klinika Kardiologii


Sekretariat – mgr Barbara Damm
Tel. 71 73642 00
Budynek FA, parter, pokój 1.9Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej MysiakProf. Andrzej Mysiak ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1978 roku, a następnie rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Fizjologii oraz Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1990 został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Kardiologii, gdzie do 2009 roku kierował Oddziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, a w okresie 2003/2004 pełnił również funkcję Kierownika Pracowni Hemodynamiki. Swoje umiejętności zawodowe oraz doświadczenia naukowe prof. Andrzej Mysiak pogłębiał w czasie szkoleń w Polsce i zagranicą w tym: Klinikum Rechts der Isar Uniwersytetu w Monachium, Instytucie Patofizjologii w Dreźnie, Instytucie Fizjologii przy Universytecie w Dortmundzie (Niemcy). Tytuł profesora nauk medycznych został nadany Andrzejowi Mysiakowi przez Prezydenta RP w 2014 roku. Prof. Andrzej Mysiak jest specjalistą w zakresie kardiologii, chorób wewnętrznych i anestezjologii. W 2007 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odroczenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi oraz był wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne. W wyniku konkursu od 2009 r. do chwili obecnej pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na stanowisku profesora zwyczajnego oraz Kierownika Kliniki Kardiologii Centrum Chorób Serca w USK.

Prof. Andrzej Mysiak jest autorem i współautorem 141 pełnotekstowych prac. Pełnił dotąd wiele znaczących funkcji w towarzystwach naukowych w tym: Przewodniczącego Sekcji Reanimacji (1999-2001), Przewodniczącego Sekcji Resuscytacji i Intensywnej Terapii Polskiego (2002-2004), Przewodniczącego Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego(2007-2011).
Obecnie jest Wiceprezesem Polskiej Rady Resuscytacji (od 2002 r.)