Klinika Kardiologii


Sekretariat – mgr Barbara Damm
Tel. 71 73642 00
Budynek FA, parter, pokój 1.9Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Mysiak
Klinika Kardiologii

Uniwersytecka Klinika Kardiologii we Wrocławiu została utworzona w roku 1970. Jej kierownikami byli: prof. Seweryn Łukasik (1970-1989), prof. Bogumił Halawa (1990-2003), prof. Walentyna Mazurek (2003-2009), obecnie prof. Andrzej Mysiak (od 2009).

Osiągnięcia organizacyjne (2009-2019)


  • utworzenie w Szpitalu Uniwersyteckim w ramach 62. łóżkowej Kliniki Kardiologii jednego z największych i najnowocześniejszych w Polsce, 17. łóżkowego Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej, zorganizowanego zgodnie z wytycznymi ESC
  • zorganizowanie w Szpitalu Uniwersyteckim nowoczesnej pracowni Hemodynamiki ( 2 sale zabiegowe), Elektrofizjologii (odrębna sala zabiegowa) i Echokardiografii, z dostępem do diagnostyki kardiologicznej w oparciu o TK i NMR
  • wprowadzenie do rutynowej działalności Kliniki Kardiologii zabiegów przeznaczyniowego zamykania ubytków międzyprzedsionkowych , zabiegów TAVI (przeznaczyniowego wszczepiania zastawki aortalnej) , zabiegów przeskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej zabiegów ablacji przegrody międzykomorowej u pacjentów z kardiomiopatią przerostową, zabiegów przeznaczyniowego zamykania uszka lewego przedsionka przy zastosowaniu samorozprężalnego okludera, zabiegów denerwacji tętnic nerkowych stosowanych u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym, zabiegów usuwania układów stymulujących serce oraz zabiegów zaawansowanych ablacji
  • stworzenie w Klinice odpowiednio wyposażonego zaplecza dydaktycznego, dla potrzeb szkolenia przed i podyplomowego, opartego o modułowy system złożony z 2 sal wykładowych zaopatrzonych w środki multimedialne.


Klinika Kardiologii wykazuje dużą aktywność w zakresie badań naukowych. Ich tematyka obejmuje ważne z klinicznego punktu widzenia zagadnienia dotyczące niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego i intensywnej terapii kardiologicznej a ich efektem są publikacje w czasopismach o wysokim współczynniku wpływu i prezentacje na kongresach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Tytuły profesora uzyskali dotąd: Seweryn Łukasik, Ludmiła Hirnle, Bogumił Halawa, Krzysztof Wrabec, Walentyna Mazurek, Maria Witkowska, Wojciech Kosmala, Jacek Gajek, Andrzej Mysiak.
Stopień doktora habilitowanego uzyskało 12 osób, stopień doktora ponad 40, specjalizacje z chorób wewnętrznych i kardiologii ponad 60 osób. Pracownicy Kliniki Kardiologii opublikowali dotąd około 1400 artykułów w czasopismach recenzowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym, brali czynny udział w licznych kongresach naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz realizowali programy badawcze prowadzone w ramach grantów uzyskiwanych w wyniku konkursu i działalności statutowej Katedry i Kliniki Kardiologii.
Pracownicy Kliniki Kardiologii byli wyróżniani odznaczeniami Państwowymi, resortowymi oraz na-grodami (Krzyż Kawalerski Orderu Odroczenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Odznaczenie za nienaganną służbę, Nagrody Ministra Zdrowia, Nagrody JM Rektora).