DZH/70/VIII/2017/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/70/VIII/2017/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Dyżury medyczne: 12 godz. – co najmniej 6 dyżurów w miesiącu z czego minimum 20% czasu pracy stanowić będą dyżury pełnione w soboty i dni ustawowo wolne od pracy (dopuszczalne 24-godz. dyżury)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy