DZH/21/IV/2017/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/21/IV/2017/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroPRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :
LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII– REALIZOWANYCH W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU,
ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej
ordynacji czasu pracy do 115 godz./m-c oraz dyżury.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy