DZH/116/XII/2016/KNE

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/116/XII/2016/KNE

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU NEONATOLOGII – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY(do 160 godz./m-c) I DYŻURACH MEDYCZNYCH (min. 4 dyż. w m-cu) W KLINICE NEONATOLOGII ORAZ INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH USK WEDŁUG POTRZEB.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy