Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500071240-N-2017 z dnia 07-12-2017 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 624789-N-2017
Data: 30/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 28901200000, ul. Borowska  213, 50-556   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 733 11 40, e-mail dzp@usk.wroc.pl, faks 071 733 11 49.
Adres strony internetowej (url): www.usk.wroc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu; b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przez Wykonawcę min. 3 (słownie: trzech) wykonanych (wykonywanych) usług o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, gdzie wartość łączna usług wynosiła minimum: 6 150,00 zł brutto – dla Pakietu nr 2 3 900,00 zł brutto – dla Pakietu nr 3 1 600,00 zł brutto – dla Pakietu nr 4 4 300,00 zł brutto – dla Pakietu nr 5 3 400,00 zł brutto – dla Pakietu nr 6 1 600,00 zł brutto – dla Pakietu nr 7 8 300,00 zł brutto – dla Pakietu nr 8 2 400,00 zł brutto – dla Pakietu nr 9 5 500,00 zł brutto – dla Pakietu nr 10 1 800,00 zł brutto – dla Pakietu nr 12 14 700,00 zł brutto – dla Pakietu nr 15 7 000,00 zł brutto – dla Pakietu nr 16 1 600,00 zł brutto – dla Pakietu nr 18 16 500,00 zł brutto - dla Pakietu nr 20 19 000,00 zł brutto – dla Pakietu nr 22 1 600,00 zł brutto – dla Pakietu nr 23 1 200,00 zł brutto – dla Pakietu nr 26 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie . Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu; b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przez Wykonawcę min. 3 (słownie: trzech) wykonanych (wykonywanych) usług o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, gdzie wartość łączna usług wynosiła minimum: 6 150,00 zł brutto – dla Pakietu nr 2 3 900,00 zł brutto – dla Pakietu nr 3 1 600,00 zł brutto – dla Pakietu nr 4 4 300,00 zł brutto – dla Pakietu nr 5 3 400,00 zł brutto – dla Pakietu nr 6 1 600,00 zł brutto – dla Pakietu nr 7 8 300,00 zł brutto – dla Pakietu nr 8 2 400,00 zł brutto, lub przedstawienie autoryzacji producenta – dla Pakietu nr 9 5 500,00 zł brutto – dla Pakietu nr 10 1 800,00 zł brutto – dla Pakietu nr 12 14 700,00 zł brutto – dla Pakietu nr 15 7 000,00 zł brutto – dla Pakietu nr 18 16 500,00 zł brutto - dla Pakietu nr 20 19 000,00 zł brutto – dla Pakietu nr 22 1 600,00 zł brutto – dla Pakietu nr 23 1 200,00 zł brutto – dla Pakietu nr 26 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie . Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-11 godz.11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-13 godz.11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych