Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500038711-N-2017 z dnia 05-10-2017 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595485-N-2017
Data: 29/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 28901200000, ul. Borowska  213, 50-556   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 733 11 40, e-mail dzp@usk.wroc.pl, faks 071 733 11 49.
Adres strony internetowej (url): www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe : Umowa zostaje zawarta na okres do końca lutego 2018r. licząc od dnia podpisania umowy, ale nie dłużej niż 6 tygodni od momentu przejęcia placu budowy.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe : Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31.12.2017r. licząc od dnia przejęcia placu budowy ( wraz z odbiorami i wystawieniem faktury).

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych