Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500029531-N-2017 z dnia 18-09-2017 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587394-N-2017
Data: 13/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 28901200000, ul. Borowska  213, 50-556   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 733 11 40, e-mail dzp@usk.wroc.pl, faks 071 733 11 49.
Adres strony internetowej (url): www.usk.wroc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych - dogrywka 2; 19 zadań - pakietów
W ogłoszeniu powinno być: Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych - dogrywka 2; 20 zadań - pakietów

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: VIII. Wymagania dotyczące wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla całości zamówienia w wysokości 9 222,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote, 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Dla poszczególnych zadań: Numer pakietu Wartość wadium 1 Pakiet nr 1 10,00 2 Pakiet nr 3 117,00 3 Pakiet nr 6 80,00 4 Pakiet nr 8 147,00 5 Pakiet nr 15 133,00 6 Pakiet nr 21 10,00 7 Pakiet nr 22 264,00 8 Pakiet nr 23 116,00 9 Pakiet nr 24 39,00 10 Pakiet nr 27 80,00 11 Pakiet nr 29 80,00 12 Pakiet nr 30 112,00 13 Pakiet nr 38f 8,00 14 Pakiet nr 40 515,00 15 Pakiet nr 42 631,00 16 Pakiet nr 52 411,00 17 Pakiet nr 59 86,00 18 Pakiet nr 62b 544,50 19 Pakiet nr 67 35,00 1. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 26 1130 1033 0018 8007 3520 0010, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu USK/DZP/PN-146/2017 na dostawę akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych”. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
W ogłoszeniu powinno być: VIII. Wymagania dotyczące wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla całości zamówienia w wysokości 9 222,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote, 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Dla poszczególnych zadań: Numer pakietu Wartość wadium 1 Pakiet nr 1 10,00 2 Pakiet nr 3 117,00 3 Pakiet nr 6 80,00 4 Pakiet nr 8 147,00 5 Pakiet nr 15 133,00 6 Pakiet nr 21 10,00 7 Pakiet nr 22 264,00 8 Pakiet nr 23 116,00 9 Pakiet nr 24 39,00 10 Pakiet nr 27 80,00 11 Pakiet nr 29 80,00 12 Pakiet nr 30 112,00 13 Pakiet nr 38f 8,00 14 Pakiet nr 40 425,00 15 Pakiet nr 40 a 90,00 16 Pakiet nr 42 631,00 17 Pakiet nr 52 411,00 18 Pakiet nr 59 86,00 19 Pakiet nr 62b 544,50 20 Pakiet nr 67 35,00 1. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 26 1130 1033 0018 8007 3520 0010, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu USK/DZP/PN-146/2017 na dostawę akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych”. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych