Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500020416-N-2017 z dnia 30-08-2017 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579157-N-2017
Data: 29/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 28901200000, ul. Borowska  213, 50-556   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 733 11 40, e-mail dzp@usk.wroc.pl, faks 071 733 11 49.
Adres strony internetowej (url): www.usk.wroc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: • Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych wysoko i niskoprądowych b) prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych (wod-kan, wentylacji, klimatyzacji, CO)

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych