Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500029367-N-2017 z dnia 15-09-2017 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579157-N-2017
Data: 29/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 28901200000, ul. Borowska  213, 50-556   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 733 11 40, e-mail dzp@usk.wroc.pl, faks 071 733 11 49.
Adres strony internetowej (url): www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: • Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej , jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność, jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zamówienia, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, remoncie, przebudowie, nadbudowie i rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, o kubaturze zbliżonej do przedmiotowego zamówienia tj. 5 000 m³, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto.
W ogłoszeniu powinno być: • Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej , jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność, jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, remoncie, przebudowie, nadbudowie i rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, o kubaturze zbliżonej do przedmiotowego zamówienia tj. 4 000 m³, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2017-09-18, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: 2017-09-20, godzina 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych