Wrocław, dnia 14.02.2009 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93 poz. 592) Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenia usług medycznych i zaprasza do składania ofert.

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

1.        LEKARZA CHIRURGA NACZYNIOWEGO, LEKARZA CHIRURGA, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI – REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH,

2.        LEKARZA NEONATOLOGA, LEKARZA PEDIATRY, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI – REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH,

3.        LEKARZA LARYNGOLOGA, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI – REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH,

4.        LEKARZA NEUROLOGA DZIECIĘCEGO - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

5.        LEKARZA NEUROLOGA- WYKONYWANIE I OPIS BADAŃ EMG.

 

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: Umowa zostanie zawarta od 24.02.2009 do 31.12.2010 roku.

 

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Sprzedaży i Controllingu przy ul. Borowskiej 213, pok. 2.12 lub pod numerami telefonów 0 71 733 11 38, 071 733 11 35.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

 

„Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie (należy wpisać właściwy zakres)

Nie otwierać przed godz. 08:30 23 lutego 2009 r.”

 

na adres: Akademicki Szpital Kliniczny, ul, Borowska 213, 50-556 Wrocław lub w Dziale Sprzedaży i Controllingu do dnia 23 lutego  2009r. do godz. 8:30.

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 23 lutego 2009 r. o godz.12:00 w pokoju nr 2.10 I piętro w siedzibie ogłaszającego.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 24 lutego 2009 r.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania terminu składania ofert.

 

SKARGI I PROTESTY: w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu , Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.