Wrocław, dnia 22 grudnia 2008 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93 poz. 592) Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenia usług medycznych i zaprasza do składania ofert.

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

1.        LEKARZA ENDOKRYNOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

2.        LEKARZA ENDOKRYNOLOGA – KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

3.        LEKARZA OKULISTY - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI OKULISTYCZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

4.        LEKARZA OKULISTY – KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

5.        LEKARZA OKULISTY – KONSULTACJE NA RZECZ MEDYCYNY PRACY,

6.        LEKARZA DIABETOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI DIABETOLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

7.        LEKARZA DIABETOLOGA – KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

8.        LEKARZA LARYNGOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

9.        LEKARZA LARYNGOLOGA – KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

10.    LEKARZA LARYNGOLOGA – KONSULTACJE NA RZECZ MEDYCYNY PRACY,

11.    LEKARZA PSYCHIATRY - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI PSYCHIATRYCZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

12.    LEKARZA PSYCHIATRY – KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

13.    LEKARZA PSYCHIATRY– KONSULTACJE NA RZECZ MEDYCYNY PRACY,

14.    LEKARZA RADIOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH- OPISYWANIE ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH, W ZAKŁADZIE RADIOLOGII AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

 

 

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: Umowa zostanie zawarta od 01.01.2009 do 31.12.2010 roku.

 

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Sprzedaży i Controllingu przy ul. Borowskiej 213, pok. 2.12 lub pod numerami telefonów 0 71 733 11 38, 071 733 11 35.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

 

„Oferta na świadczenia usług medycznych w zakresie (należy wpisać właściwy zakres)

Nie otwierać przed godz. 9.00 30 grudnia 2008 r.”

 

na adres: Akademicki Szpital Kliniczny, ul, Borowska 213, 50-556 Wrocław lub w Dziale Sprzedaży i Controllingu do dnia 30 grudnia 2008r. do godz. 8:30.

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 30 grudnia 2008 r. o godz.12:00 w pokoju nr 2.10 I piętro w siedzibie ogłaszającego.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 31 grudnia 2008 r.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania terminu składania ofert.

 

SKARGI I PROTESTY: w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu , Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.