Wrocław, dnia 18 października 2008 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93 poz. 592) Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenia usług medycznych i zaprasza do składania ofert.

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

1.        LEKARZA PSYCHIATRY - REALIZOWANYCH DLA DOROSŁYCH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W ZAKRESIE KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNYCH  PACJENTÓW DOROSŁYCH HOSPITALIZOWANYCH ,

2.        LEKARZA ENDOKRYNOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH DZIECIĘCYCH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

3.        LEKARZA ENDOKRYNOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ DLA DZIECI AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

4.        LEKARZA PEDIATRY, LEKARZA NEONATOLOGA, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI - REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH DZIECIĘCYCH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

5.        ZESPOŁU WYKONUJĄCEGO ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI - REALIZOWANYCH W RAMACH ODZIAŁÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

6.        PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W ODDZIAŁACH, IZBACH PRZYJĘĆ, PRACOWNIACH, PORADNIACH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE PRACY JEDNOZMIANOWEJ, DWUZMIANOWEJ, TRZYZMIANOWEJ,

7.        PIELĘGNIARKI W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ  AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE PRACY JEDNOZMIANOWEJ, DWUZMIANOWEJ, TRZYZMIANOWEJ,

8.        PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W ZAKRESIE INSTRUMENTOWANIA DO ZABIEGÓW  W ODDZIAŁACH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE PRACY JEDNOZMIANOWEJ, DWUZMIANOWEJ, TRZYZMIANOWEJ,

9.        PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ ANESTEZJOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ TERAPII W ODDZIAŁACH, AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE PRACY JEDNOZMIANOWEJ, DWUZMIANOWEJ, TRZYZMIANOWEJ.

 

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: Umowa zostanie zawarta do 31.12.2009 roku.

 

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Sprzedaży i Controllingu przy ul. Borowskiej 213, pok. 2.12 lub pod numerami telefonów 0 71 733 11 38, 071 733 11 35.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

 

„Oferta na świadczenia usług medycznych w zakresie (należy wpisać właściwy zakres)

Nie otwierać przed godz. 9.00 27 października 2008 r.”

 

na adres: Akademicki Szpital Kliniczny, ul, Borowska 213, 50-556 Wrocław lub w Dziale Sprzedaży i Controllingu do dnia 27 października 2008r. do godz. 8:30.

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 27 PAŹDZIERNIKA 2008 r. o godz.9:00 w pokoju nr 2.10 I piętro w siedzibie ogłaszającego.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 28 PAŹDZIERNIKA 2008 r.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania terminu składania ofert.

 

SKARGI I PROTESTY: w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu , Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.

 

 

                                                                                   DO POBRANIA:       SCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE