Wrocław, dnia 9 kwietnia 2008r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93 poz. 592) Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenia usług medycznych i zaprasza do składania ofert.

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA OKULISTY, ENDOKRYNOLOGA, KARDIOLOGA, HEMATOLOGA, PSYCHIATRY

REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO

2. LEKARZA RADIOLOGA

REALIZOWANYCH W RAMACH PRACOWNI RADIOLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO

 

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: Umowa zostanie zawarta do 31.12.2008 roku z możliwością jej przedłużenia.

 

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Sprzedaży i Controllingu przy ul. Borowskiej 213, pok. 2.12 lub pod numerami telefonów 0 71 733 11 38, 071 733 11 35.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

 

„Oferta na świadczenia usług medycznych w zakresie (należy wpisać właściwy zakres)

Nie otwierać przed godz. 12.00 16 kwietnia 2008r.”

 

na adres: Akademicki Szpital Kliniczny, ul, Borowska 213, 50-556 Wrocław lub w Dziale Sprzedaży i Controllingu do dnia 14 kwietnia 2008r. do godz. 10:00.

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 16 kwietnia 2008 r. o godz.12:00 w pokoju nr 2.10 I piętro w siedzibie ogłaszającego.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 16 kwietnia 2008 r.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania terminu składania ofert.

 

SKARGI I PROTESTY: w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu , Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.