OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. 91 poz.408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93 poz. 592) Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług medycznych i zaprasza do składania ofert.

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1.       Konsultacji okulistycznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.

2.       Konsultacji neurologicznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.

3.       Konsultacji z zakresu neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.

4.       Konsultacji z zakresu kardiologii dziecięcej na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.

5.       Konsultacji psychiatrycznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.

6.       Konsultacji z chemioterapii na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.

7.       Konsultacji laryngologicznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.

8.       Konsultacji dermatologicznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.

 

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: Umowa dot. konkursu nr 2 i 6 zostanie zawarta na okres 9 miesięcy z możliwością jej przedłużenia, natomiast pozostałe umowy na okres 12 miesięcy. Przewidywana data zawarcia umów 01.04.2007 r.

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Materiały konkursowe oraz szczegółowych informacji dot. konkursu udziela Dyrektor ds. Lecznictwa Bogusław Beck pod tel. (071) 320-07-96 lub w siedzibie Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ul. J.M. Hoene–Wrońskiego24/25 we Wrocławiu oraz na stronie internetowej www.ask.am.wroc.pl  w pkt. AKTUALNOŚCI

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

      „Oferta na świadczenie usług medycznych w zakresie…*( należy wpisać wybrany punkt 1-8)

        Nie otwierać przed godz. 15.30  27 marca 2007 roku

na adres Akademicki Szpital Kliniczny, ul. J.M. Hoene – Wrońskiego 24/25, 50-376 Wrocław lub  w Kancelarii Szpitala do dnia 27 marca 2007 do godziny 1300 .

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 27 marca 2007 o godz. 15.30  w pok. nr 14 I piętro w siedzibie ogłaszającego.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 31 marca 2007 r.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 21 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

SKARGI I PROTESTY – w toku postępowania konkursowego jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.